Terms and Conditions

CANCELLATION POLICY

The amount you will be charged in the event of cancellation can be found in the terms and conditions and in the confirmation of your booking itself. The amount may vary depending on the type of booking and its rate.

Cancellations may be made according to the terms and conditions of the specific booking type and only through the sales partner or online distributor through whom the booking was made. Please follow their instructions.

If your booking includes booking fees, please note that these are non-refundable.

If you find that you need to cancel your reservation, we recommend that you do so as soon as possible.

The hotel reserves the right to temporarily withhold the amount for the first night prior to your arrival.

The text below is placed here due to European Commission regulations and Czech legislation :

In the event that a consumer dispute arises between us and the consumer under a contract of sale or a contract for the provision of services which cannot be resolved by mutual agreement, the consumer may submit a proposal for the out-of-court settlement of such a dispute to the designated consumer dispute resolution body, which is Czech Trade Inspection Authority Central Inspectorate - ADR Department Štěpánská 15, 120 00 Prague 2
Email: adr@coi.cz
Website: adr.coi.cz

The consumer can also use the online dispute resolution platform set up by the European Commission at ec.europa.eu/consumers/odr/."

TAX

The above rates are inclusive of VAT. The residence and/or local tax will be charged on arrival.

ARRIVAL TIME / DEPARTURE TIME

You will be able to check in to your room or apartment from the time shown below.

You must leave the room/apartment no later than the time stated below on the day of departure. If you stay longer, you may be charged for the additional night.

We recommend using the "Notes or additional information" box on the booking form to specify an estimated time of arrival, especially if you think you might be late.

Check-in time from: 14:00 Reception opening hours.

Please check-in online for arrivals outside reception opening hours. You will receive an email with a link no earlier than 7 days before your arrival.

ADDITIONAL PAYMENT TERMS

Information about credit/debit card number and its validity is required to guarantee your stay

OTHER INFORMATION:

a) Please use the hotel safe for all valuables brought in. The hotel is not responsible for any loss.
b) By confirming your reservation, you agree to additional charges for any unpaid services and any damages and losses.
c) By confirming your reservation you acknowledge that all hotel facilities are non-smoking under penalty of CZK 2500,-.
d) In the event of loss of the hotel keys, the hotel is entitled to claim damages of CZK 5000,-.
e) All visits by non-accommodated guests must be reported to the hotel reception during its opening hours. Visits of non-accommodated guests to the hotel rooms are strictly forbidden outside reception opening hours and are further regulated by § 99 to 102 of Act No. 326/1999 Coll., on the residence of foreigners in the Czech Republic and on the amendment of certain acts, as amended. In case of violation of this regulation you are subject to punishment by the Police of the Czech Republic and by the hotel with a penalty of CZK 5000,-.
f) When using the Online Check-In Form, the Guest is required to fill in complete and truthful information about themselves and all occupants. Obtaining complete and truthful data is legally obligatory for all accommodation establishments in the Czech Republic under the provisions of Sections 99 to 102e of Act No. 326/1999 Coll., on the Residence of Foreigners in the Czech Republic and on Amendments to Certain Acts, as amended. Otherwise, the hotel cannot legally accommodate the guest in the form of Online Check-In after reception opening hours. If incomplete or false information is provided in the Online Check-In, the hotel reserves the right to cancel the reservation with the application of the relevant cancellation policy.


Czech version

STORNO PODMÍNKY

Částku, která vám bude účtována v případě zrušení rezervace naleznete v podmínkách a samotném potvrzení vaší rezervace. Částka se může lišit v návaznosti na typu rezervace a její sazbě.

Rezervaci lze zrušit dle podmínek konkrétního typu rezervace a to pouze prostřednictvím prodejního partnera nebo online distributora, přes kterého byla rezervace provedena. Postupujte podle jeho pokynů.

Zahrnuje-li vaše rezervace rezervační poplatky, berte na vědomí, že jsou nevratné.
Zjistíte-li, že musíte rezervaci zrušit, doporučujeme vám tak učinit co nejdříve.

Hotel si vyhrazuje právo na dočasné zadržení částky za první noc před Vaším příjezdem.

Text níže je zde umístěn z důvodu předpisu Evropské komise a české legislativy : 
V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je 
Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 
Email: adr@coi.cz 
Web: adr.coi.cz 
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese ec.europa.eu/consumers/odr/.“

DAŇ

Uvedené sazby jsou včetně DPH. Pobytová a/nebo místní daň bude účtována při příjezdu.

ČAS PŘÍJEZDU / ČAS ODJEZDU

Na pokoji nebo apartmánu se budete moci ubytovat od níže uvedeného času.

V den odjezdu musíte pokoj/apartmán opustit nejpozději do doby uvedené níže. Zůstanete-li v pokoji déle, může vám být naúčtována částka za další noc.

Doporučujeme vám použít pole „Poznámky nebo další informace“ na rezervačním formuláři k upřesnění odhadovaného času příjezdu, zejména pokud se domníváte, že byste mohli přijet pozdě.

 Čas přihlášení od: 14:00

 Nejpozdější čas odhlášení: 10:30

 Otevírací doba recepce: Recepce otevřena 12 hodin od 7.00 – 19.00 hod.

Pro příjezd mimo provozní dobu recepce prosím proveďte online check-in. Email s odkazem obdržíte nejdříve 7 dní před Vaším příjezdem.

DALŠÍ PLATEBNÍ PODMÍNKY

Informace o číslo kreditní/debetní karty a její platnosti je požadována ke garanci Vašeho pobytu.

OSTATNÍ INFORMACE

a) Pro veškeré vnesené cennosti využívejte výhradně hotelový trezor. Hotel nenese odpovědnost za případnou ztrátu.
b) Potvrzením rezervace souhlasíte s dodatečným doúčtováním nezaplacených služeb a případných škod a ztrát.
c) Potvrzením rezervace berete na vědomí, že veškeré hotelové prostory jsou nekuřácké pod sankcí 2500,- Kč.
d) V případě ztráty hotelových klíčů je hotel oprávněn požadovat náhradu škody ve výši 5000,- Kč.
e) Veškeré návštěvy neubytovaných hostů se musí hlásit na recepci hotelu v její provozní dobu. Návštěvy neubytovaných hostů na hotelových pokojích jsou mimo provozní dobu recepce přísně zakázány a jsou dále upraveny § 99 až 102 zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V případě porušení tohoto nařízení se vystavujete postihu ze strany Policie ČR a dále ze strany hotelu sankcí 5000,- Kč.
f) Host je povinen při využití Online Check-In formuláře vyplnit úplné a pravdivé údaje sebe a všech bydlících osob. Získání úplných a pravdivých údajů je ze zákona povinné pro všechna ubytovací zařízení v České Republice vyplívající z ustanovení § 99 až 102e zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V opačném případě hotel nemůže ze zákona hosta ubytovat formou Online Check-In mimo provozní dobu recepce. Při poskytnutí neúplných nebo nepravdivých informací v Online Check-In si hotel vyhrazuje právo rezervaci zrušit s aplikací příslušných storno podmínek.